Kancelaria Radcy Prawnego 

W ramach prowadzonej działalności doradzamy przy przygotowywaniu i realizacji procesu budowlanego na wszystkich etapach inwestycji – od nabycia nieruchomości, poprzez etap projektowania, prac budowlanych aż do użytkowania budynku. Oferujemy w szczególności:
 • doradztwo w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy,
 • doradztwo w zakresie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym obiektów tymczasowych, wiat, garaży oraz budowli nie związanych trwale z gruntem,
 • doradztwo w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę,
 • doradztwo w uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie postępowania o wydanie zgody na odstępstwa od norm, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania,
 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • ochronę interesów właścicieli nieruchomości w trakcie uchwalania miejscowego planu,
 • zmianę sposobu użytkowania nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką,
 • dochodzenia odszkodowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym,
 • legalizację samowoli budowlanej - planowanie procesu inwestycyjnego
 • opiniowanie kontraktów budowlanych w tym analizę, redakcję, negocjowanie postanowień kontraktów budowlanych, w zakresie umowy o roboty budowlane z wykonawcą, z podwykonawcą, umowy o nadzór inwestorski z inspektorem nadzoru, umowy o nadzór autorski z projektantem, umowy o kierowanie budową z kierownikiem budowy, umowy deweloperskiej,
 • zabezpieczanie należytego wykonania umów ze strony wykonawcy lub inwestora,
 • regulowanie praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego,
 • weryfikację oraz ewentualne zaskarżanie postanowień i decyzji nadzoru budowlanego, w tym Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczących np. nakazu rozbiórki, wstrzymania robót, itp.

Copyright Nazwa.pl

Licznik gości

 • Odsłon łącznie: 0