Kancelaria Radcy Prawnego 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy między innymi usługi:
  • sporządzania pisemnych opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarki odpadami i prawa ochrony przyrody, prawa geologicznego,
  • zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,
  • reprezentowania klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarki odpadami i prawa ochrony przyrody, prawa geologicznego,
  • reprezentowania klienta w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, dotyczących w szczególności: o udzielania pozwoleń na korzystanie ze środowiska (pozwoleń emisyjnych – sektorowych i zintegrowanych), o ocen oddziaływania na środowisko, o wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o udzielania zezwoleń na gospodarowanie odpadami, o udzielania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz nakładania kar za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, o gospodarki odpadami komunalnymi, o tworzenia form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, o ustalania planów zadań ochronnych i planów ochrony obowiązujących w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000, o inwestycji na obszarach objętych formami ochrony przyrody, w tym obszarach Natura 2000.
Copyright Nazwa.pl

Licznik gości

  • Odsłon łącznie: 0